MILLAND

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Versie: 1-juni 2018, 1.0
Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Milland v.o.f. - De Bolder 20 -  9206 AN DRACHTEN, KVK-nummer 51807424.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze websites  en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, leest u hieronder.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze websites : milland .nl, wilgenscherm.nl, wilgenschermen.nl, boomschorsmat.nl, rietrol.nl, wilgenmat.nl, wilgenrol.nl, schapenhek.eu, hazelaarscherm.nl, hazelaarschermen.nl en balkon-schermen.nl  verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst
(bijvoorbeeld via het bestelformulier of door het telefonisch  afgeven van uw gegevens aan de telefoniste), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Milland v.o.f. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.  
Milland v.o.f.  gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Milland v.o.f. of haar relaties en haar medewerkers.
Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• Bedrijfsgegevens;
• Factuurnummer en klantnummer;
• KvK-nummer;
• BTW-nummer;
• Geslacht;
• E-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring  genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.
Gegevensbeveiliging
Milland v.o.f. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Cookies
Milland v.o.f. maakt geen gebruik van functionele, analytische en / of tracking cookies. Voor het verlenen van toegang tot onze website gebruiken wij dus geen persoonsgegevens. Ook verzamelen wij geen informatie om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites.
Links naar websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door  ons een e-mail te sturen via info@milland.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06-18218584 op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Contactgegevens
Milland v.o.f.
De Bolder 20, 9206 AN DRACHTEN
Tel: 06-18218584
Email: info@milland.nl
KvK-nummer 51807424
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens